Investigating the Linear and Non-Linear Behavior of Steel Frames with Semi-rigid Connections Retrofitted with Excurrent Metallic Dampers and Determining Their Behavior factor

Mohsen Shafieinia
2015 Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi  
Özet. Binalarda sönümleme sistemi kullanmak yapıya enerji girişini ve tepkisini azaltır ve binayı yıkılmaktan korumaktadır. Bu noktaya kadar yarı sert bağlantılı çelik çerçevelerin lineer olmayan davranışları ve histerik amortisörler ve davranış etkisini belirleme henüz araştırılmamıştır, bu çalışmada bu çerçevelerin araştırılması çalışılmıştır. Güncel çalışmada, sert, katı yarı sert, esnek yarı sert ve pim bağlantılı çelik çerçeveler ADAS amortisörleri tarafından, 4-katlı, 8-katlı, 12-katlı
more » ... -katlı, 12-katlı olmak üzere üç farklı yükseklikte, üç körfezde kolay analiz prosedürü tarafından onların davranış faktörünü kurmak için analiz edilmiştir. Dahası ADAS amortisörlü ve amortisörsüz çerçeveler arasında karşılaştırma da yapılmıştır. Bu yolla, ADAS amortisörlü çerçeveler için hesaplanmış davranış faktörü ve amortisörsüzler için 2800 kuraldan davranış faktörü kullandık ve bu çerçeveler lineer analiz ile analiz edilmiştir ve sonuçlar birinci tip periyodu, taban kesmesi, kat kaydırma ve her bir kat için toplam yer değiştirme gibi durumlarda karşılaştırılmıştır. Abstract. Using damping system in building frames would decrease response and entrance of energy to the structure and protects the buildings from happening collapse. By attending to this point that the non-linear behavior of the steel frames with semi-rigid connections and hysteric dampers and determining its behavior factor is not investigated yet, in this research, investigation of these frames are studied. In present work, steel frames with the rigid, hard semi-rigid, flexible semi-rigid and pin connection by ADAS dampers, in the three heights of 4story, 8story and 12story, in the three bays are analyzed by pushover analysis procedure to establish their behavior factor. And also a comparison is done between frames with ADAS damper and frames without them. In this way, we use calculated Behavior factor for frame with ADAS damper and Behavior factor from 2800 regulation for frame without them, and these frames are analyzed by linear analysis and the results are compared in different cases such as period of first mode, base shear, story drift and total displacement for each story.
doi:10.17776/csj.29977 fatcat:3vn7xruto5cr3gr3m4cporpdrq