Łk 14, 2-4 w egzegezie patrystycznej

Mieczysław Celestyn Paczkowski
2020 Biblica et Patristica Thoruniensia  
Streszczenie. Eksponowanie cudów uzdrowień dokonywanych przez Jezusa Chrystusa stanowiło stały element interpretacji Ewangelii św. Łukasza w epoce patrystycznej. Perspektywa Łukaszowa ukazuje Zbawiciela jako lekarza ciał i dusz, co pozwoliło starożytnym autorom chrześcijańskim na wplatanie do ich rozważań wątków i terminologii medycznej. Artykuł zawiera syntezę najważniejszych zagadnień rozpatrywanych przez Ojców Kościoła odnośnie do perykopy Łk 14,2-4. Puchlina wodna, z której został
more » ... w szabat chory człowiek, była uważana za chorobę nieuleczalną. W starożytności porównanie pomiędzy człowiekiem prowadzącym grzeszne życie a cierpiącym na tę przypadłość było dosyć rozpowszechnione. Interpretacja perykopy o cudownym uleczeniu cierpiącego na puchlinę wodną ma znamiona lakoniczności, ale jest wyrazista pod względem treściowym. Starożytni egzegeci podkreślali symboliczne i moralne znaczenie dolegliwości, jaką była puchlina wodna. Kaznodzieje chrześcijańscy wykorzystywali ewangeliczne opowiadanie, by napominać i wskazywać drogę nawrócenia. Rozważania tego typu pojawiały się zarówno w komentarzach do Trzeciej Ewangelii oraz w okolicznościowych homiliach. Znaleźć je można u autorów greckich, jak i łacińskich. Abstract. Exposing the miracles of healings performed by Jesus Christ was a constant element of the interpretation of the Gospel of St. Luke in the Patristic period. The perspective of the Third Gospel shows the person of the Savior as a physician of souls and bodies, which allowed ancient Christian authors to weave threads and medical terminology. The article contains a synthesis of the most important issues considered by the Fathers of the Church about Luke 14:2-4. Dropsy was considered an incurable disease. In ancient times, the comparison between a vicious person and living a sinful life as suffering from dropsy was quite widespread. The ancient exegetes emphasized the symbolic and moral value of dropsy. The interpretation of the healing of the man with dropsy however appears with sober and sparse indications. Christian preachers used common beliefs to exhort conversion and show the way of life worthy of Christians. These are the common reflections present in the systematic commentaries and the occasional sermons in Greek and Latin Christian authors. Słowa kluczowe: Łukasz (Ewangelia); egzegeza patrystyczna; cuda uzdrowień; komentarze do Łk 14,2-4 (interpretacja); wodna puchlina; wczesnochrześcijańska tematyka medyczna.
doi:10.12775/bpth.2020.019 fatcat:au6um33r6zetbjzn3sz2jpo4gq