Особливості екологічної освіти у вищих навчальних закладах зарубіжних країн

Ірина Січко
2013 Порівняльно-педагогічні студії  
У статті проаналізовано організацію екологічної освіти в зарубіжних країнах. Акцент зроблено на тому положенні, що екологічним пріоритетом є освіта для сталого розвитку суспільства на засадах екоцентричної парадигми. Обґрунтовано потребу детального вивчення сутності інноваційного процесу в контексті Болонських декларацій, його структури, темпів розвитку, меж, за якими виникають загрози руйнування національної системи освіти в Україні. В статье проанализирована организация экологического
more » ... логического образования в зарубежных странах. Акцент сделан на том положении, что экологическим приоритетом является образование для устойчивого развития общества на принципах экоцентричной парадигмы. Обоснована необходимость детального изучения сущности инновационного процесса в контексте болонских деклараций, его структуры, темпов развития, своеобразных границ, за которыми возникают угрозы разрушения национальной системы образования в Украине. The analysis of ecological education in foreign countries has been done. The education for balanced society development, an all-round development of education and culture on the ecocentric paradigm basis are the ecological priority. The need of the innovative process essence detailed study in the context of Bolonian declarations, its structure, development speed and the limits behind which appears the threat of Ukrainian educational system destruction is grounded.
doi:10.31499/2306-5532.1.2011.18554 doaj:61c2bd9d4629470795e3cbf3d2b2073d fatcat:c5eojhhrerczjnvsx2ov4aip6a