LEVELS OF HORMONES, microRNA AND CYTOKINES IN LYMPH FROM HEALTHY AND EXPERIMENTAL BREAST CANCER

A. P. Lykov, A. V. Kabakov, N. A. Bondarenko, O. V. Poveshchenko, T. V. Raiter, O. V. Kazakov, D. N. Strunkin, A. F. Poveshchenko, N. B. Orlov, V. I. Konenkov
2016 Sibirskij Onkologičeskij Žurnal  
doi:10.21294/1814-4861-2016-15-5-33-39 fatcat:qackueip6bhrhnnsygxa3hfpfy