Experience in the treatment of some complications of portal hypertension in alcoholic liver cirrhosis

Zeljka Savic, Vladimir Vracaric, Ljiljana Hadnadjev, Zora Petrovic, Dragomir Damjanov
2011 Vojnosanitetski Pregled  
Klinički centar Vojvodine, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Novi Sad, Srbija Apstrakt Uvod/Cilj. Portna hipertenzija (PH) je hemodinamska abnormalnost udružena sa ozbiljnim komplikacijama ciroze jetre kao što su ascites, nastanak ezofagogastričnih variksa i variksnog krvarenja. Cilj ove studije bio je da se ukaže na zastupljenost i značaj PH, prvenstveno variksnog krvarenja kod alkoholne ciroze jetre (ACJ). Metode. U Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju u Novom Sadu lečeno
more » ... e 237 bolesnika sa ACJ u periodu 1. 1. 2005 -1. 1. 2008. Rezultati. Ukupno 161 bolesnik (68%) hospitalizovan je zbog komplikacija PH: 86 (36,3%) zbog gastrointestinalnog krvarenja, 75 (31,7%) zbog ascitesa, dok je 76 (32%) bolesnika hospitalizovano zbog ikterusa. Ukupna smrtnost bila je 36%. Uzrok krvarenja kod 61 (71%) bolesnika bili su variksi, a kod 25 (29%) drugi entiteti (najčešće peptički ulkusi), iako su i kod 16 (64%) ovih bolesnika konstatovani variksi, ali bez znakova krvarenja. Ukupno 63 bolesnika (73%) imalo je aktivno ili stigmata skorašnjeg krvarenja. Terapija variksnog krvarenja samo oktreotidom primenjena je kod 32 (52,46%) bolesnika; oktreotid + endoskopska hemostaza kod 20 (32,78%); oktreotid + balon tamponada kod 9 (14,75%) bolesnika. Kod 42 (48,8%) krvarećih bolesnika registrovan je ascites, a ranija krvarenja kod 41 (47,6%). Ukupno 25 (29%) ovih bolesnika bilo je u Child Pugh klasi A, skor 5,4, 43 (50%) u klasi B, skor 7,8, a 18 (21%) u klasi C, skor 10,9. Prosečne vrednosti hemoglobina bile su 93 g/L, hematokrita 0,27, AST 71,52 ij/L (normalno do 37 ij/L); ALT 37,74 ij/L (normalno do 40 ij/L). Od 75 dekompenzovanih bolesnika 3 (4%) bilo je u Child Pugh klasi A, skor 6, 42 (56%) u klasi B skor 8,3, a 30 (40%) u klasi C skor 10,6. Zaključak. Kod obolelih od ACJ neophodna je rana detekcija variksa, primarna profilaksa krvarenja, sprovođenje metoda zaustavljanja krvarenja i sekundarne profilakse, uz adekvatan tretman ascitesa. Ključne reči: jetra, bolesti izazvane alkoholom; hipertenzija, portalna; jednjak i želudac, variksi; krvarenje, gastrointestinalno; dijagnostičke tehnike i procedure; lečenje.
doi:10.2298/vsp1111917s pmid:22191307 fatcat:xltia2uuwzgvxjth5d3d7xptxu