The rights of the child and the mass media in the Republic of North Macedonia
Prava deteta i masovni mediji u Republici Severnoj Makedoniji

Daniela Blaževska
2020 Zbornik Radova Pravnog Fakulteta u Nišu  
Апстракт: Циљ овог рада је да истражи како масовни медији у Републици Северној Македонији извештавају о питањима повезаним са децом. Дете је особа која има мање од 18 година. Притом, треба да се истражи да ли медији (не) поштују права детета, професионалне и етичке стандарде професије новинарства током извештавања. Предмет истраживања је извештавање дневних штампаних медија о питањима повезаним са децом током 2018. године. У истраживању се користи циљни узорак. Јединица истраживања су дневни
more » ... тови. Анализирају се четири дневна листа која се штампају на македонском језику: "Нова Македонија", "Вечер", "Слободен печат" и "Независен весник". У истраживању се користи метод анализе садржаја. Истраживачки период је новембар 2018. године. Месец новембар је изабран зато што је Конвенција о правима детета донета 20. новембра 1989. На основу досадашњих истраживања штампаних масовних медија, у истраживању полазимо од следеће хипотезе: Штампане дневне новине у Републици Северној Македонији извештавају недовољно, стереотипно и сензационалистички о питањима повезаним са децом. У раду треба да се изведе закључак о медијској (ре)презентацији деце у Републици Северној Македонији и поштовању њихових права у текстовима новинара из 2018. године. Кључне речи: права детета, масовни медији, дневне новине, извештавање.
doi:10.5937/zrpfn0-23440 fatcat:5wwrezrokng3vjfiaxsiv4fmwq