Updated Turkish Guidelines for the Management of Psoriasis with Biologic Agents

Sibel Alper, Nilgün Atakan, Mehmet Ali Gürer, Nahide Onsun, Güzin Özarmağan
2010 Turkderm  
2. Psoriasis hastalar›nda biyolojik ajan kullan›m›n›n planl›, etkin ve güvenilir olmas› için standardizasyonu sa¤lamakt›r.
doi:10.4274/turkderm.44.105 fatcat:d5sjwa4a6fhivo3pgwt72cntum