T. G. Shevchenko chernihiv pedagogical institute as the center of local history studies of region (70-80 years of the 20th century)

Марина Миколаївна Ігнатенко
2015 ScienceRise  
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА ЯК ОСЕРЕДОК КРАЄЗНАВЧИХ СТУДІЙ РЕГІОНУ (70-80-ті РОКИ ХХ ст.) © М. М. Ігнатенко Аналізуються основні напрямки, зміст та форми роботи Чернігівського педінституту ім. Т. Г. Шевченка в контексті розвитку історичного краєзнавства Чернігівщини другої половини 20 ст.; з' ясовуються пріорітетні напрямки наукового пошуку, успіхи, досягнення, прорахунки та значення діяльності краєзнавців вищого навчального закладу для регіону Ключові слова:
more » ... ові слова: історичне краєзнавство, студентські гуртки, музейно-археологічна практика, краєзнавчі конференції, Чернігівщина The major directions, content and forms of work of the T.G. Shevchenko Chernihiv pedagogical institute in the context of historic study of Chernigov region of second half of the 20th century are analyzed; the foreground directions of scientific research, successes, achievements, failures and importance of local historians of higher education institution for the region are defined
doi:10.15587/2313-8416.2015.40928 fatcat:shh5v755zrho5igieeizr7xeq4