Αξιολόγηση εφαρμογής 2,5 D εμβύθισης στη βελτίωση της ρυθμικής ικανότητας ατόμων με νοητική αναπηρία

Μαρία Ακύλα Σιδηρά
2016
Η έρευνα σχεδιάστηκε με σκοπό να αξιολογήσει την εφαρμογή 2,5-D εμβύθισης στη βελτίωση της ρυθμικής ικανότητας ατόμων με νοητική αναπηρία. Ο σχεδιασμός περιλάμβανε ρυθμικές ασκήσεις με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού προβαλλόμενο με την ύπαρξη των νέων τεχνολογιών. Στην έρευνα συμμετείχαν 4 άτομα (2 αγόρια και 2 κορίτσια) ηλικίας 24-32 χρονών με ΔΝ (Δείκτη Νοημοσύνης) που κυμαινόταν από <30 – 50, σύμφωνα με το Stanford Binet Intelligence Scale (Thorndike, Hagen & Sattler, 1985). Στην ομάδα
more » ... μβασης εφαρμόστηκε οπτικοακουστικό πρόγραμμα εξάσκησης της ρυθμικής ικανότητας με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και βιντεοπροβολέα το οποίο παρουσιαζόταν στο δάπεδο. Οι εξεταζόμενοι εκτελούσαν το πρόγραμμα σύμφωνα με τις εικόνες που εμφανίζονταν στο δάπεδο και το εναλλασσόμενο τέμπο που ακούγονταν. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση του φύλου και του δείκτη νοημοσύνης στην επίδοση των ατόμων (p>.05), επίσης, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά κύρια επίδραση των παραγόντων φύλο και δείκτη νοημοσύνης στην επίδοση των ατόμων (p>.05) κατά τη δοκιμασία της ρυθμικής ικανότητας στο τεστ High/Scope Rhythmic Competence Analysis Test (Weikart, 1989). Επίσης, βελτίωση στη ρυθμική ικανότητα παρουσιάστηκε σε όλες τις δραστηριότητες που περιελάμβανε η κύρια παρέμβαση εκτέλεσης από όλα τα άτομα αλλά και βελτίωση στη ρυθμική ικανότητα της αρχικής μέτρησης με την τελική και στα δύο beat. Η τεχνολογία μπορεί να παρέμβει και να βελτιώσει τον τρόπο ζωής ατόμων σε άτομα με πολύ σοβαρές νοητικές και κινητικές αναπηρίες, με τη χρήση οπτικοακουστικών παρεμβάσεων με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών. Κατάλληλα διαμορφωμένα προγράμματα με την ενίσχυση των νέων τεχνολογιών μπορούν να συμβάλλουν στη στήριξη και την αποκατάσταση αυτών των δυσλειτουργιών.
doi:10.26262/heal.auth.ir.282823 fatcat:74mkgl6tcvauvkfc7x4bao5iwm