Mircea Ignat Thracians and circumpontic World

I-Iii, Chiºinãu
2004 Proceedings of Ninth International Congress of Thracology   unpublished
RECENZII OLEG LEVIÞKI, Lumea tracica ºi masivul cultural nord-pontic în perioada hallstattian timpurie (secolele XII-X î.e.n.), Bibliotheca Thracologica, XL, Bucureºti, 2003, 320 pag. + 94 pl. În fine, urmeazã 94 de planºe care ilustreazã cele mai tipice vestigii care susþin demersul autorului. Trebuie sã menþionãm cã între aceste 94 de pagini cu planºe se aflã ºi 16 hãrþi lãmuriktoare, unde cititorul poate urmãri extensia fenomenelor arheologice pe spaþii largi. În încheiere, am sublinia cã
more » ... , am sublinia cã aceastã carte este de înaltã þinutã ºtiinþificã, aºa cum ne-a obiºnuit ºi prin alte numeroase lucrãri apãrute sub semnãtura sa.
fatcat:s6s2r3rmnjbbji2jw4qyh4px7m