A Novel Adaptive Distance Protection Scheme Based on Variable Data Window

Xing Deng, Xianggen Yin, Zhe Zhang, Dali Wu
2012 Elektronika ir Elektrotechnika  
doi:10.5755/j01.eee.123.7.2365 fatcat:qz2m4mykr5bxjklpzpstqnnjmu