Serbian national awards from 1945 to 1980

Dejana Prnjat
2014 Kultura  
43 Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти -Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град Са же так: Др жав на кул тур на по ли ти ка има ве о ма ва жну уло гу у кул тур ном жи во ту сва ке зе мље, јер ди рект но ути че на ства ра њеусло вазажи вотирадумет ни ка.Овајути цајис по ља васе намно гона чи на,одза кон скере гу ла ти ведофи нан сиј скепо др шке кул тур ним ин сти ту ци ја ма, про јек ти ма и са мим умет ни ци ма за њи ховрад.Ве о мајева жнораз у ме тидадр
more » ... напо ли ти кани ка да не функ ци о ни ше одво је но од зва нич не по ли ти ке јед не зе мље, као идасва казе мљаде фи ни шесво јукул тур нупо ли ти куиње непри о ри те те у за ви сно сти од по ли тич ких, дру штве них, еко ном ских, кул тур них и дру гих спе ци фич но сти сва ке зе мље. На гра ђи ва ње у кул ту ричи ниса став нидеосва кекул тур непо ли ти кеиуовомис тра жи ва њумиће мосеба ви тинај зна чај ни јимсрп скимдр жав ним на гра да мако јесуби ледо де љи ва незакњи жев ноства ра ла штвоу пе ри о дуод1945до1980.го ди не.Кон крет но,ба ви ће мосеСед мо јул скомна гра домиОк то бар скомна гра домгра даБе о гра да. Кључ не ре чи: књи жев но ства ра ла штво, др жав не на гра де, кул тур напо ли ти ка,Ср би ја,Сед мо јул скана гра да,Ок то бар скана гра дагра даБе о гра да Др жа ваути ченаумет ностбезоб зи радалијепо др жа ваили ли ша ва сво је по др шке, а по др шка се огле да кроз ства ра њепо вољ нихусло вазарадумет ни ка,одза ко наипро пи са ДЕЈАНА ПРЊАТ
doi:10.5937/kultura1445043p fatcat:zgzduygwl5hmlbzvfxrambtghi