The Modeling of Drying Process of a Grain Moving Layer with Inversion

Sergey Alexandrovich Podgorny, Vyacheslav Stepanovich Kosachev, Eugene Panteleyevich Koshevoy, Anzaur Adamovich Skhalyakhov, Hazret Ruslanovich Siyukhov
2015 Modern Applied Science  
doi:10.5539/mas.v9n4p126 fatcat:y3piypefejgibm57osbz2mewwq