Afropolis – Stadt, Medien, Kunst. Kairo, Lagos, Nairobi, Kinshasa, Johannesburg

Fiona Siegenthaler
2011
art. contemporary. african. (Re-) Mapping the field: a bird's eye view on discourses. E d i t i o n 1 F e a t u r i n g : O d il i D o n a ld O d it a , O to b o n g N k a n g a , L y n e tt e Y ia d o m -B o a k y e , S im o n N ja m i, S y lv e s te r O k w u n o d u O g b e c h ie , R ia s o n N a id o o , C h im u re n g a . 3 IMPRINT / IMPRESSUM SAVVY | art.contemporary.african. SAVVY | kunst.zeitgenössisch.afrikanisch.
doi:10.5451/unibas-ep44811 fatcat:lba5glxafbem7l4ob4c4ecrfoy