OSMANLI PARLEMENTOSU VE TÜRK-İTALYAN SAVAŞI (1911-1912)

İsrafil KURTCEPHE
1994 OTAM(Ankara  
GİRİş Trablusgarb Savaşı, Osmanlı Devleti'nin çöküşüne yol açan felaketler zincirinin önemli halkalarından birini teşkil eder. Bu savaşla başlayan yenilgile~ve toprak kayıpları, Osmanh Devleti'ni Sevr'e kadar sürüklemiştir. ltalya'nın Trablusgarb hakkındaki niyeti ve bunu gerçekleştirmek için yaptığı hazırlıklar bilindiği halde işbaşında bulunan Hakkı Paşa Kabinesi, savaşa ihtimal vermeyerek gerekli önlemleri almadığı gibi, yaptığı bazı askeri ve siyası düzenlemeler-.le mevcut savunma
more » ... t savunma imkanlarını da ortadan kaldırmıştır. Osmanlı siyası çevreleri, kapıyı çalan savaş. tehlikesini görememezlikten gelmeye devam ettikleri bir sırada ıtalyan Hükumeti, savaş bahanesi yaratı~ıak maksadıyla 2~Eylül 1911 tarihli notayı vermiştir. Sözkonusu ıtalyan notasın~a ıttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin, cahil ve mutaassıp halkı, ıtalyanlar aleyhine ,kışkırtmaları sonucu Trablusgarp ve Bingazi havalisinde bulunan ıtalyanların can güv~nliklerinin tehlikeye girdiği ileri sürülüyor; Osmanlı Devleti'nin ıtalyanlar aleyhine cereyan eden olaylara engelolamadığı iddia ediliyor ve Biibıiili, Trablusgarb'a silah, cephane ve erzak göı:ıdermekle suçlanarak şiddetle kınanıyordu. Osmanlı Hükumeti, lt~lyan noktasını aynı gün cevaplandırarak tüm iddiaları reddetmiştir. !talya, aynı gerekçeleri ileri sürerek 29 Eylül 1911'de Osmanlı Dev leti'ne savaş ilan etmiştir. ı MECLİs-İ MEBUSAN VE SAVAŞ İtalya'nın Osmanlı Devle~i'ne savaş ilanı, Osmanlı kamuoyunda büyük bir infial yaratmış; ltalya'ya karşı izlediği politikadan do-
doi:10.1501/otam_0000000216 fatcat:tkovf2qil5bwrd4xakuy6v3xru