Determination of the species and mineralogical-petrographical properties of silicified wood in around Malkara-Keşan (SW Thrace)

Burcu ÇEVİK ÜNER, Ünal AKKEMİK, Sabah YILMAZ ŞAHİN
2020 Eurasian Journal of Forest Science  
Özet Trakya Havzası'nın güneybatısında yer alan Malkara-Keşan çevresinde silisleşmiş ağaç örnekleri, Geç Oligosen-Erken Miyosen yaşlı Danişmen Formasyonuna ait karasal sedimanlar içerisinde bulunmaktadır. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde tespit edilen, özellikle Tersiyer yaş aralığındaki silisleşmiş ağaçların oluşumları, Malkara-Keşan bölgesinde de olduğu gibi bölgedeki etkin volkanizma faaliyetleri ve eşzamanlı sedimantasyonla ilişkilidir. Silisleşmiş ağaç örneklerinde enine, teğet ve radyal
more » ... nde kesitler alınarak, bunlarda polarizan mikroskop altında mineralojik-petrografik çalışmalar yapılmış ve silisleşmiş ağaçların tamamına yakınında silisin çeşitli formlarda geliştiği gözlenmiştir. Ayrıca, mikroskop altında tespit edilen silisin mineral tür ve amorf oluşumlarının tayinleri X-Işınları Difraktometresi (XRD) analizleri ile de desteklenmiştir. Buna göre Opal-A, Opal-CT, kalsedon ve kuvars türü amorf/mineralojik oluşumlar saptanmıştır. Silisleşmiş ağaçlardan alınan ince kesitler üzerinde yapılan çalışmalarla fosil ağaç cins/türleri tespit edilerek o dönemin paleobotanik yorumları yapılmıştır. Silisleşmiş ağaç örneklerinin tanısıyla Glyptostroboxylon rudolphii bulgusu, Oligosen-Erken Miyosen döneminde Trakya'da ilk kez, cf. Quercoxylon caucasicum ve cf. Ginkgoxylon lesboense türleri ise Türkiye'de ilk defa bu çalışma ile tanımlanmıştır. Trakya'da daha önce varlığı bilinen diğer tür ise Taxodioxylon gypsaceum türüdür. Bu türlerin yaşam ortamları göz önüne alındığında, bölgede Oligosen-ErkenMiyosen dönemlerinde su kenarı-bataklık koşullarının ve subtropikal iklimin hâkim olduğu söylenebilir. Anahtar Sözcükler: Trakya, Silisleşmiş ağaç, Paleobotanik, Mineraloji/Petrografi, Su kenarı, Bataklık ortamı Determination of the species and mineralogical-petrographical properties of silicified woods around Malkara-Keşan (SW Thrace) Abstract Silicified wood samples around Malkara-Keşan located in the southwest of the Thrace Basin are found within terrestrial sediments belonging to the Late Oligocene-Early Miocene Danişmen Formation. Especially the silicification of the Tertiary aged woods, which were also defined in various regions of Turkey, were associated with active volcanic activities and coeval sedimentation in that period as it is in Malkara-Keşan region. The thin sections from the silicified woods were taken as transverse, tangential and radial sections, mineralogicalpetrographic studies were carried out under a polarizing microscope and in the nearly all silicified woods it has observed that silica has developed in different forms. Furthermore, the mineral types and amorphous formations' determinations of silica which are determined under the microscope are supported with X-Ray Diffractometer (XRD) analyses. Hence, it has been determined Opal-A, Opal-CT, calcedon and quartz type amorphous / mineralogic formations. The paleobotanical interpretations of this time are done by determining fossil wood genus/species with researchs which are done on the thin sections taken from the silicified woods. The Glyptostroboxylon rudolphii finding with the identification of the silicified wood samples is defined for the first time in the Oligocene-Early Miyocene period in Thrace. In addition, the, cf. Quercoxylon caucasicum and cf. Eurasian Journal of Forest Science-Malkara-Keşan (GB Trakya) çevresinde bulunan silişleşmiş ağaçların türlerinin tespiti Çevik Üner ve ark. 2020 310 Ginkgoxylon lesboense species are also firstly defined with this research in Turkey. Another species which is determined from Thrace before is the Taxodioxylon gypsaceum. Considering the the growing site conditions of these species that it can be concluded that riparian-swamp conditions and subtropical climate prevailed in the region during late Oligocene-early Miocene periods.
doi:10.31195/ejejfs.816578 fatcat:e52ln2fzzfelznzavigp2lxd6y