Pierwotny hiperaldosteronizm-diagnostyka i leczenie w świetle ostatnich wytycznych Primary hyperaldosteronism-diagnosis and treatment according to latest guidelines

Włodzimierz Januszewicz, Wojciech Dworzański, Aleksander Prejbisz, Warszawa Oddział, Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego, Wojewódzkiego Szpitala, Specjalistycznego, Radomiu, Klinika Tętniczego, Instytutu Kardiologii, Warszawie (+1 others)
2010 Choroby Serca i Naczyń   unpublished
STRESZCZENIE W ostatnich latach toczy się dyskusja dotycząca definicji, częstości występowania oraz metod dia-gnostycznych pierwotnego hiperaldosteronizmu. Obecnie uważa się, że częstość pierwotnego hiper-aldosteronizmu, definiowanego jako autonomiczne wytwarzanie aldosteronu, należy obecnie oceniać na 5-10% u chorych z nadciśnieniem tętniczym. W ar-tykule omówiono metody diagnostyczne-bioche-miczne i lokalizacyjne-pierwotnego hiperaldostero-nizmu. Przedstawiono także metody biochemiczne i
more » ... biochemiczne i lokalizacyjne służące różnicowaniu dwóch najczę-ściej występujących postaci pierwotnego hiperaldo-steronizmu-przerostu kory nadnerczy i gruczola-ka kory nadnerczy. Wobec coraz większej liczby dowodów na niekorzystny wpływ aldosteronu na układ sercowo-naczyniowy, wykraczający poza wpływ na wysokość ciśnienia tętniczego, rozpozna-nie i wybór właściwej metody leczenia pierwotnego hiperaldosteronizmu nabiera ważnego znaczenia. ABSTRACT Improved screening methods has showed that primary aldosteronism is more common than it has been previously suspected. It has been estimated that primary aldosteronism affects 5-10% of patients with hypertension. Idiopathic bilateral adre-nal hyperplasia and aldosterone producing adrenal adenoma are the leading causes of primary aldoste-ronism. The diagnosis of primary aldosteronism must be confirmed by demonstrating autonomous aldosterone secretion with confirmatory testing. The subtype evaluation is based on biochemical and localizing methods. Because of the deleterious car-diovascular effects of excess aldosterone, norma-lization of circulating aldosterone or aldosterone receptor blockade should be part of the management plan for all patients with primary aldostero-nism.
fatcat:ikvaedtzxbdutcw47xmhwocc7q