Europejski Fundusz Społeczny jako źródło finansowania spółdzielni socjalnych – studium przypadku

Estera Machowska
2016 Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy  
Europejski Fundusz Społeczny jako źródło finansowania spółdzielni socjalnych studium przypadku WPROWADZENIE Spółdzielnie socjalne są wyrazem realizacji społecznej gospodarki rynkowej. Jak podkreśla Zofia Chyra-Rolicz, rozwój spółdzielni socjalnych wymaga zintegrowanego i ciągłego wsparcia systemowego [Chyra-Rolicz, 2013] . Taki system gwarantuje m.in. ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 2 . Wsparcie systemowe przewiduje m.in. rodzaje finansowania spółdzielni
more » ... łdzielni socjalnych, które pochodzą zarówno z budżetu państwa, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Istnieją również możliwości wykorzystywania funduszy europejskich w celu wspomagania tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, jakimi są spółdzielnie socjalne. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników przeprowadzonego studium przypadku wykorzystania funduszy europejskich jako rodzaju finansowania spółdzielni socjalnych na terenie województwa podkarpackiego. Tezy przyjęte przez autorkę w trakcie przeprowadzania analiz brzmiały: większość powstałych w woj. podkarpackim spółdzielni w latach 2010-2014 była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki pochodzące z EFS odgrywają znaczącą rolę w finansowaniu spółdzielni socjalnych w woj. podkarpackim. Przedstawione opracowanie zostało przygotowane z wykorzystaniem dostępnych w Internecie katalogów spółdzielni socjalnych oraz danych urzędowych otrzymanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
doi:10.15584/nsawg.2016.4.30 fatcat:5gjjz67ibrastdai7l6ziog5ae