Progress in preparation, properties and application of boron nitride nanomaterials

Youjun Wang, Jiaqi Han, Yanjiao Li, Hao Chen
2017
doi:10.1063/1.4992949 fatcat:qxk3hudq65cdnoojlcj2nfxdgi