The epidemiological and prognostic importance of the aVR lead among patients with and without ST segment elevation

Abuzer Coşkun
2011 Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery  
Amaç: aVR derivasyonunda ST segmenti elevasyonu olan hastalar majör ve minor olarak iki gruba ayrıldı ve kan lipid düzeyleri, başvuru sırasındaki kan şekeri seviyeleri, anjiyografi sonuçları ve prognoz açısından karşılaştırıldı. Ça lış ma pla nı: Çalışmanın klinik verileri Ocak 2004 -Aralık 2008 tarihleri arasında hastanemizin acil servisine göğüs ağrısı nedeniyle başvuran ve kardiyoloji kliniğine yatırılan aVR elevasyonlu 887 hastanın (550 erkek, 337 kadın) dosyalarının geriye dönük olarak
more » ... nması sonucu elde edildi. Hastalar aVR'de ST segmenti yüksekliğine göre minör (grup 1; 0.5-1 mm) ve majör (grup 2; >1 mm) olarak iki gruba ayrıldı ve yaş, cinsiyet, acil servise geliş süresi, kan şekeri seviyesi, lipid profili, ejeksiyon fraksiyonu (EF), anjiyografi sonuçları, Gensini skoru ve mortalite oranları açısından karşılaştırıldı. Bul gu lar: Grup 2'de erkek cinsiyet, yüksek Gensini skoru, düşük EF, yüksek kan şekeri seviyesi, artmış ST segment elevasyonlu miyokard infarktüslü hasta sayısı, üçdamar hastalığı ve yüksek mortalite arasında anlamlı bir ilişki saptandı (p<0.05). Ayrıca grup 2 hastaların prognozları da daha kötü idi. So nuç:Akut koroner sendrom tanısı konulan ve aVR derivasyonunda 1 mm üzerinde ST segmenti yüksekliği olan hastaların erken revaskülarizasyonu veya medikal tedavisi hastaların prognozunda etkili olabilir. Anah tar söz cük ler: Akut koroner sendrom; acil servis; gensini skoru; mortalite; aVR ST segment elevasyonu.
doi:10.5606/tgkdc.dergisi.2011.089 fatcat:oju7rj6qpbc6zpcuvedndlii5m