Education in Valencia

J. L. Castillejo Brull, P. Aznar Minguet, P. Cánovas Leonhardt, B. Martínez Mut, Petra Ma. Pérez Alonso-Geta
1989 Educar  
Antecedents historics de I'autonomia en educació L'atribució a la Consselleria de Cultura, Educació i Cikncia de la Generalitat Valenciana de les funcions i serveis de 1'Estat en matkria educativa, va coincidir temporalment amb I'inici del Curs Escolar 1983-84. Des de llavors, i partint d'una analisi de la realitat que fixara les necessitats de l'educació valenciana, es concreta des de les instancies polítiques el pla d'acció a nivell comunitari per als anys següents. Si n'hem d'assenyalar els
more » ... ntecedents historics, sentits a la comunitat en ordre a l'autonomia, hem d'apuntar sens dubte la qüestió de la llengua. A nivell no institucional, la fita fonamental en aquest sentit, pel que suposa de marc global, en quk s'inscriu l'ensenyament de la llengua, sembla que es concreta en la reunió de lingüistes de Valkncia, Catalunya i les Balears que tingué lloc a Castelló de la Plana el desembre de 1932, on el 21 d'aquell mes es van signar les normes ortografiques comunes a les tres comunitats. Carles Salvador, que hi va ser el representat de Valkncia, és l'autor de la gramatica que sera ensenyada per la institució Lo Rat Penat, encarregada per la divulgació i l'ensenyament del valencia. Cal entendre que la llengua no és solament un mitja de comunicació, sinó una visio del món i una estructuració de la realitat, i que és, per tant, al10 que integra i que dóna conscikncia diferenciadora al poble que la utilitza. La llengua integra en si mateixa tota una tradició popular i culta que ha conformat en els valencians un caracter i una visio que cal revaloritzar i potenciar per tal d'evitar que es produesca un trencament cultural irreparable. Per causes, pero, sociologiques i polítiques -que no és ara el moment de ressenyar-, ctLo Rat Penat)) sofreix una profunda transformació ideolo-
doi:10.5565/rev/educar.511 fatcat:nut32hgwinbxvbuifqvpiuw54y