A Rare Cause of Acute Abdomen: Idiopathic Isolated Cecal Necrosis

Ender Özer, İbrahim Aydın, Ahmet Pergel, Ahmet Fikret Yücel, Dursun Ali Şahin, İbrahim Şehitoğlu
2015 Haseki Tıp Bülteni  
Özet İdiyopatik izole çekum nekrozu; genellikle azalmış kolonik kan akımına bağlı gelişen, oldukça ender görülen ve akut apandisiti taklit eden, sağ alt karın ağrısı ile karakterize klinik bir problemdir. Sağ alt kadranda hassasiyete yol açan birçok hastalıkla klinikleri birbirine benzerdir ve tanı genellikle operasyon esnasında konur. Seksen altı yaşında erkek hasta karın ağrısı, iştahsızlık, bulantıkusma şikayetleri ile acil servisimize başvurdu. Fizik muayenede: sağ alt kadranda hassasiyet
more » ... vcuttu. Fizik muayene ve laboratuvar bulguları göz önünde bulundurularak hastaya cerrahi kararı alındı. Diagnostik laparoskopi sonrası çekal nekroz tespit edilen hastaya sağ hemikolektomi uygulandı. Bağırsağın diğer iskemik hastalıkları yüksek mortalite ve morbidite oranlarına sahipken, izole çekum nekrozu olan hastalara erken tanı konulur ve cerrahi tedavi zamanında uygulanırsa prognozları oldukça iyidir. (Ha se ki T›p Bül te ni 2015; 53: 85-7) Anahtar Sözcükler: İskemi, çekal nekroz, akut karın Abs tract Idiopathic isolated cecal necrosis is a clinical problem characterized by right-sided inferior abdominal pain. It is rarely seen, develops due to decreased blood flow to the colon and, imitates acute appendicitis. Its clinical signs are similar to many illnesses causing sensitivity in the right inferior quadrant and, the diagnosis is generally determined during surgery. An 86-year-old male patient presented with the complaints of abdominal pain, trichiniasis, nausea and vomiting. Surgical intervention was decided when physical examination and laboratory results were taken into consideration. After diagnostic laparoscopy, right hemicolectomy was performed because of cecal necrosis. While the mortality and morbidity rates for ischemic bowel disease are high, prognosis for early diagnosed patients with isolated cecal necrosis is better, provided that timely surgical treatment is decided. (The Me di cal Bul le tin of Ha se ki 2015; 53: 85-7)
doi:10.4274/haseki.1956 fatcat:ddvzkw4prnhohbam3qc3zb5sme