Ανάπτυξη λογισμικού PLC ανοιχτής αρχιτεκτονικής που θα υλοποιεί τον αυτόματο έλεγχο, την εποπτεία και τον χειρισμό εγκατάστασης φόρτωσης συντρίμματος σε φορτηγά οχήματα

Αλέξανδρος Χαράλαμπου Ασημακόπουλος
2022
Η μετάβαση από τις κλασσικές εγκαταστάσεις αυτοματισμών στις εγκαταστάσεις αυτοματισμών με την χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC) ήταν ένα από τα μεγαλύτερα βήματα στην εξέλιξη της βιομηχανίας και του αυτοματισμού. Πλέον, όλα τα συστήματα βιομηχανικού ελέγχου υποστηρίζονται από έναν προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή, στον οποίο είναι συνδεδεμένα όλα τα αισθητήρια και οι ενεργοποιητές που αποτελούν την εκάστοτε διεργασία. Ο ελεγκτής αυτός για τον καλύτερο χειρισμό του, τον
more » ... σμό του καθώς και την εποπτεία του, είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο. Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει σκοπό την ανάπτυξη ενός αντίστοιχου συστήματος βιομηχανικού ελέγχου, το οποίο λειτουργεί, ελέγχεται και εποπτεύεται μέσω μιας εφαρμογής σε συγκεκριμένο γραφικό περιβάλλον στον υπολογιστή. Στα πλαίσια της εργασίας, συμπεριλαμβάνεται η επιλογή του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί, η επιλογή του πρωτοκόλλου σύνδεσης με το δίκτυο, καθώς και η επιλογή του προτύπου συγγραφής του προγράμματος. Επιπλέον, αναγκαία είναι και η αποσαφήνιση των λειτουργιών της εφαρμογής για την ανάπτυξη των αντίστοιχων γραφικών. Αναλυτικότερα, ως προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής χρησιμοποιήθηκε ένα Raspberry Pi 3 Model B ως Soft PLC, που προγραμματίστηκε σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61131-3. Ο μικροελεγκτής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο μέσω TCP/IP πρωτοκόλλου και ελέγχει όλη την διεργασία φόρτωσης συντρίμματος, καθώς εξασφαλίζει την προειδοποίηση για πιθανούς κινδύνους κατά την λειτουργία του συστήματος. Χάρη σε όλα αυτά, ο χρήστης μπορεί να λειτουργήσει ασφαλώς την εφαρμογή έχοντας την πλήρη εποπτεία κατά την διάρκεια εκτέλεσής της.
doi:10.26262/heal.auth.ir.338343 fatcat:5one7v4l7bgntcm6235sscelw4