Krivičnopravna zaštita životne sredine u Republici Srbiji i njeno usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije

Dragana Lazić, Živanka Miladinović Bogavac, Jelena Vuković, Aleksandar Damnjanović, Slobodan Petrović
2021 Ecologica  
Sažetak: Krivičnopravna zaštita životne sredine je instument zaštite životne sredine koji proizlazi iz međunarodnih dokumenata o zaštiti životne sredine, a naročito je prihvaćen i počeo je da se razija u okviru prava EU. Direktiva za zaštitu životne sredine putem krivičnog prava iz 2008. godine donesena je kao odgovor na sve teže oblike ugrožavanja i uništavanja životne sredine koje su zahtevale preciznu inkriminaciju i definisanje ekoloških krivičnih dela i određivanje krivičnih sankcija za
more » ... inioce krivičnih dela. Imajući u vidu da su direktive akti sekundarnog zakonodavstva Unije kojim se usklađuju nacionalna prava država članica ova direktiva je omogućila da krivična dela protiv životne sredine budu prihvačena, inkriminisana i procesuirana na isti ili sličan način u svim državama članicama Unije uz određivanje efikasnih, proporcionalnih i odvraćajućih krivičnih sankcija za pravna i fizička lica. Time su zagađenje vazduha, vode, zemljišta, flore i faune kao rezultat ispuštanja jonizirajućeg zračenja, neadekvatno upravljanje otpadom, rad postrojenja gde se odvija opasna delatnost, aktivnosti sa nuklearnim materijama, značajno narušavanje staništa unutar zaštičenih područja i radnje uništavanja ozonskog omotača, inkriminisana kao posebna krivična dela za koje je obavezna inkriminacija u nacionalnim krivičnim sistemima. Inkriminacija krivičnih dela protiv životne sredine u EU je uticala i na njihovo prihvatanje i unošenje u pravne sisteme država kandidata za članstvo. To proizlazi iz obaveze prihvatanja pravnih tekovina (acquis communautaire) EU tokom sprovođenja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju pridruženih država, a posebno nakon dobijanja statusa kandidata i otvaranja pregovora za članstvo u okviru pregovaračkih poglavlja.
doi:10.18485/ecologica.2021.28.103.19 fatcat:lertggkcsrbfjdsrqr2od25xu4