Η Συμβολή των Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Βελβενδού Κοζάνης [article]

Sophia V. Pardali, National Technological University Of Athens, National Technological University Of Athens, Δημήτρης Ρόκος
2014
Η περιοχή του Βελβενδού Κοζάνης, αναμφισβήτητα, αποτελεί πρότυπο ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ελλαδικού χώρου. Η αυτοοργάνωση, ο κοινοτισμός, το συλλογικό πνεύμα, η αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια, η εργατικότητα, η φιλευσπλαχνία και η φιλομάθεια αποτελούν μερικά από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της κουλτούρας των βελβενδινών, τα οποία συνέβαλλαν σημαντικά τόσο στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, όσο και στην κοινωνική, πολιτισμική, πολιτική και τεχνική/τεχνολογική ανάπτυξη. Οι βελβενδινοί κατάφεραν
more » ... α οργανωθούν τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη και οργάνωση του συνεταιριστικού κινήματος και την δημιουργία δύο αγροτικών συνεταιρισμών στο Βελβενδό, οι οποίοι αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας και θεωρούνται υποδειγματικά παραδείγματα ανάπτυξης για τα ελληνικά δεδομένα. Για τους παραπάνω λόγους, επιλέχθηκε το Βελβενδό Κοζάνης, ως περίπτωση μελέτης, για την καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης φυσικής και κοινωνικο – οικονομικής πραγματικότητας, που αναδεικνύει το Βελβενδό ως πρότυπο ανάπτυξης, με στόχο την παραγωγή κοινωνικών εξηγήσεων, για την διερεύνηση της συμβατότητας της θεωρίας της Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης με το είδος της ανάπτυξης που συντελείται στην υπό μελέτη περιοχή. Καθώς κεντρικό ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία του Βελβενδού, διαδραματίζει η ύπαρξη των δύο τοπικών αγροτικών συνεταιρισμών, διεξήχθει επιτόπια ποιοτική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας διερευνάται η σημασία της ύπαρξης και λειτουργίας των συνεταιρισμών στην αναπτυξιακή πορεία της υπό μελέτη περιοχής, στη βάση των αρχών, των αξιών και των ενεργημάτων της ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον Ρόκο (2001), «η οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να συμβαδίζει και να συντελεί στην κοινωνική,πολιτική και πολιτισμική ανάπτυξη όλων των ανθρώπων, αξιοποιώντας την τεχνολογική πρόοδο, και έχοντας ως άξονα των πρωτοβουλιών και δράσεων της, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, υπερεθνικό και πλανητικό επίπεδο, την ανάγκη προστασίας της φύσης, η οποία εμπεριέχει τον άνθρωπο ως αναπόσπαστο μέρος της και τους π [...]
doi:10.26240/heal.ntua.9651 fatcat:5hrvieapj5fvjehf3j4igxd6za