Universal Design – Projektowanie uniwersalne jako idea w dążeniu do osiągania partycypacji społecznej osób niepełnosprawnych

Grzegorz Gawron
2015 Roczniki Nauk Społecznych  
WPROWADZENIE Zaprojektowany świat, w którym żyjemy, nie jest idealny. Kształtowany w oparciu o potrzeby i oczekiwania mitycznej "przeciętnej" grupy ludzi, która w rzeczywistości nie istnieje 1 , wymaga z jednej strony, ciągłego dostosowywania się do zastanych warunków, z drugiej -przyczynia się do występowania wielowymiarowego zjawiska ekskluzji, będącego prostą konsekwencją ograniczonej elastyczności użytkowników projektowanej rzeczywistości społecznej. "W każdym społeczeń stwie istnieją
more » ... które z wielu powodów mają utrudniony dostęp do niektórych dóbr społecznych -edukacji, ochrony zdrowia, kultury, rynku pracy. Czynnikiem ryzyka, w perspektywie jednostkowej, zwiększającym prawdopodobień stwo bycia marginalizowanym czy wykluczanym, mogą być określone cechy osoby, takie jak płeć, wiek, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania, stan cywilny, orientacja seksualna, wyznawana wiara czy przynależność do mniejszościowej grupy etnicznej. Może to być również ograniczona sprawność w jakimś obszarze funkcjonowania" 2 . Pojawia się więc tutaj pojęcie niepełnosprawności, które w takim Dr GRZEGORZ GAWRON -Zakład Socjologii Rozwoju w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Ś ląskiego w Katowicach; adres do korespondencji: ul.
doi:10.18290/rns.2015.7(43).1-9 fatcat:zsmlemqorzduvoivgmrnhorakq