Yahweh Instructs Job on the Character of the Creation (Job 38:1–39:30)

John E. Hartley
2014 Biblica et Patristica Thoruniensia  
Key words: Creation; the Book of Job; the first speech of Jahwe; ecology in the Bible. Słowa klucze: stworzenie; Księga Hioba; pierwsza mowa Jahwe; ekologia w Biblii. Abstract. The article is focusing on the first speech of Yahweh -out of the whirlwind -seeking to consider a reorientation presented in the speech (38:1-39:30). Yahweh's description of the world gives insights that provide a guide for humans to relate to the earth, not as dominators, but as custodians. This fact bears consequences
more » ... not only for Job and his audience, but is also relevant for the contemporary man. Streszczenie. Artykuł podejmuje kwestie związane z pierwszą mową Jahwe (38,1-39,30). Autor stawia sobie za cel pokazanie pewnej reorientacji zawartej w tej mowie, która -ku zaskoczeniu czytelnika -prawie w całości poświęcona jest dziełu stworzenia. Opis świata zaproponowany przez Jahwe w tym tekście dostarcza treści, które z kolei składają się na przewodnik dla ludzkości, która winna odnosić się do ziemi, nie z pozycji władców, ale stróżów. Takie postawienie sprawy domagało się zajęcia postawy przez Hioba i jemu współczesnych, ale jest również wciąż w mocy w świecie współczesnym.
doi:10.12775/bpth.2013.003 fatcat:dqppriqhsbf7hni7u4f3jvgdmy