Calculation of the ultimate efficiency of p-n-junction solar cells taking into account the semiconductor absorption coefficient

Mikhail TIVANOV
2016 Przeglad Elektrotechniczny  
A model based on the famous model of Shockley-Queisser for calculation the ultimate efficiency of solar cells has been proposed, taking into account the dependence of the semiconductor absorption coefficient on the band-gap and on the energy of the incident photons. The dependence of the ultimate efficiency of solar cells on thickness of the absorption layer was found out for homogeneous solar cells. Streszczenie. Opierając się na znanym modelu Shockley'a-Queisser'a do obliczeń maksymalnej
more » ... eń maksymalnej sprawności ogniw słonecznych, zaproponowano model biorąc pod uwagę zależność współczynnika absorpcji półprzewodników od pasma wzbronionego oraz energii padających fotonów. Określono zależność maksymalnej sprawności ogniw słonecznych od grubości warstwy absorpcyjnej dla jednorodnych ogniw słonecznych. (Obliczanie maksymalnej sprawności złącza p-n ogniw słonecznych na podstawie współczynnika absorpcji półprzewodników).
doi:10.15199/48.2016.08.23 fatcat:m5niwe2hpnhhzc3jwvrqftyany