Bliskość przestrzenna jako determinanta współpracy uczelni wyższych i przedsiębiorstw sektora usługowego – studium empiryczne

Marcin Olszewski
2020 Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego  
Problematyka uwarunkowań współpracy uczelni i przedsiębiorstw budzi coraz większe zainteresowanie. Wynika to z faktu, że z jednej strony istnieją duże oczekiwania związane z efektami kooperacji, np. w formie wzrostu innowacyjności, a z drugiej strony, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw usługowych, zakres współpracy jest nadal niewielki. Do istotnych czynników mających wpływ na nawiązanie współpracy należy bliskość przestrzenna. Dzięki osobistym kontaktom i efektywnej komunikacji opartej na
more » ... unikacji opartej na zaufaniu mały dystans przestrzenny ułatwia transfer złożonej i nieskodyfikowanej wiedzy akademickiej. Celem artykułu jest identyfikacja roli bliskości przestrzennej jako determinanty współpracy uczelni i przedsiębiorstw. Osiągnięcie tego celu wymagało przeprowadzenia badania empirycznego na próbie 383 losowo wybranych przedsiębiorstw. Uzyskane wyniki wskazują, że związek między bliskością przestrzenną a skalą i intensywnością współpracy jest niejednoznaczny. Z uczelniami współpracują najczęściej przedsiębiorstwa zlokalizowane najbliżej i najdalej w stosunku do ośrodków akademickich. Bliskość przestrzenna sprzyja natomiast intensyfikacji współpracy. Praca poszerza rozumienie bliskości przestrzennej jako determinanty współpracy, dzięki uwzględnieniu w analizie nie tylko bezpośredniego wpływu dystansu na podejmowanie i intensywność współpracy, ale także przez identyfikację przestrzennego zróżnicowania sposobów, motywów i efektów zaangażowania się przedsiębiorców we współpracę z uczelniami.
doi:10.24917/20801653.341.4 fatcat:nwlmdjav2nfhdpxe73a7zah23m