KORIŠTENJE INTERNETA KAO SREDSTVA POLITIČKE KOMUNIKACIJE U HRVATSKOJ

Daria Mustić, Ivan Balabanić, Marko Mustapić, Korištenje, Interneta Kao, Sredstva Političke, Komunikacije, Daria Mustić, Ivan Balabanić, Marko Mustapić
2012 HRVATSKOJ Media, culture and public relations   unpublished
S a ž e t a k Autori u radu istražuju karakteristike i obilježja vizualne komunikacije on-line medijskih sadržaja odabranih političkih stranaka u Hrvatskoj. Vizualizacija informacija i njihovo prilagođavanje mediju u kojem se koriste ključan je faktor u uspješnoj komunikaciji pošiljatelj-primatelj poruke. Cilj je ovog rada utvrditi u kojoj su mjeri političke stranke u Hrvatskoj prepoznale digitalni prostor kao značajno komunikacijsko područje, pa je stoga provedeno istraživanje ovog fenomena
more » ... lizom sadržaja i analizom vizualnog oblikovanja web stra-nica. 1. Uvod Političke stranke i njeni lideri žele imati sveobuhva-tnu i kvalitetnu komunikaciju s javnošću i potenci-jalnim biračima. Stoga je posve razumljivo da usli-jed stalnog razvoja interneta i rasta broja korisnika tog medija u svijetu i kod nas sve veći naglasak stavljati i na komunikaciju putem interneta /1/. Uv-riježeno je mišljenje da političke stranke i istaknutiji političari za postizanje dobrih rezultata na izborima svoju komunikaciju s biračkim tijekom moraju vršiti sustavno, longitudinalno i svakodnevno. Na služ-bene se izborne kampanje i predizborna razdoblja sve više gleda kao na period u kojem veće političke stranke i istaknutiji političari uglavnom učvršćuju pozicije koje su stekle predanim radom i političkom komunikacijom u razdoblju od posljednjih izbora do službenog početka kampanje. Političke stranke su u medijima prepoznale moćne i agresivne ko-munikacijske kanale putem kojih mogu doprijeti do velikog broja potencijalnih glasača /2/. Sukladno tome, političari su svoju komunikaciju uvelike pri-lagodili obrascima funkcioniranja masovnih medija /3/, a u okvirima analize suodnosa medija i politike već su se ustalili pojmovi "mediokracije" i "medij-ske kolonizacije politike" /4/ kao pojmovi koji ozna-čavaju potpunu organizacijsku i prezentacijsku prilagodbu političkih aktera zakonitostima funkci-oniranja pojedinih medija. Analize političke komu-nikacije putem medija u Hrvatskoj potvrdila su tezu da su i naši političari svoje obrasce komunikacije uvelike uskladili s obrascima funkcioniranja i oso-binama pojedinog medija /5/, /6/, /7/. Ipak, istraži-vanja navedene problematike uglavnom su bila ori-jentirana na područje takozvanih tradicionalnih me-dija, to jest uglavnom na televiziju i tisak, dok su analize političke komunikacije putem interneta kod nas vrlo rijetka /8/. Internet, kao i svaki drugi medij, ima svoje posebnosti koje pošiljatelj poruke mora uzeti u obzir ukoliko želi ostvariti uspješnu komuni-kaciju s javnošću. Turčilo /9/ izdvaja ključna obilježja interneta koja ga razlikuju od ostalih medija: interak-tivnost, decentralizirana struktura (umreženost s drugim lokacijama), usmjerenost na korisnika, digita-lizacija, veća količina informacija. Kako smo veći rekli, istraživanja i analize koja bi utvrdila u kojoj su mjeri naši političari svoju političku komunikaciju putem interneta uskladili s osobinama tog medija još uvijek su vrlo rijetka, a o sustavnom istraživačkom pristupu znanstvene zajednice kod nas ovoj tematici se ne može još uvijek govoriti. No, političkoj komu-nikaciji internetom u Hrvatskoj ipak se počela prida-vati dužna pažnja, čak štoviše može se reći da su se počeli razvijati određeni metodološki modeli u reali-zaciji empirijskih istraživanja /10/, /11/. Balabanić i Mustapić /12/ analizirali su portale kandidata za po-zicije gradonačelnika Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka na lokalnim izborima 2009. godine. Rezultati su po-kazali da su kandidati zanemarili interaktivne mogu-ćnosti interneta, da se nisu adekvatno povezali s drugim internetskim lokacijama, te da nisu adekvat-no iskoristili tehnološke mogućnosti interneta (mul-timedijalni karakter digitalnog medija). Stoga je na određeni način ovo istraživanje svojevrsni nastavak razvijanja empirijskog pristupa političkoj komunika-ciji internetom u Hrvatskoj, s tim da se nakon inter
fatcat:74j4nthz7regpn6hqzzstezh4y