Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija

Vida Jakutienë, Diana Karanauskienë
unpublished
Þurnalo "Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija" steigëjai: Lietuvos kûno kultûros akademija ir Klaipëdos universitetas. Þurnalas "Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija" leidþiamas nuo 2009 m. þurnalo "Kineziterapija" (ëjusio nuo 1999 m.) pagrindu du kartus per metus. Vyriausioji redaktorė Doc. Graþina Krutulytë (Lietuvos kûno kultûros akademija) Atsakingoji sekretorė Doc. Daiva Imbrasienë (Lietuvos kûno kultûros akademija) Redaktorės pavaduotojai
more » ... rės pavaduotojai Prof. Geriuldas Þiliukas (Klaipëdos universitetas) Doc. Remigijus Gulbinas (Lietuvos kûno kultûros akademija) Redaktoriø kolegija Prof. Julija Broþaitienë (Klaipëdos universitetas) Doc. Danguolë Drungilienë (Klaipëdos universitetas) Doc. Vilma Dudonienë (Lietuvos kûno kultûros akademija) Doc. Vilma Juodþbalienë (Lietuvos kûno kultûros akademija) Prof. Roman Maciej Kalina (Varðuvos J. Pilsudskio kûno kultûros akademija, Lenkija) Prof. Aleksandras Kriðèiûnas (Kauno medicinos universitetas) Dr. Sigitas Mingaila (Kauno medicinos universitetas) Prof. Donald A. Neumann (Marquette universitetas, JAV) Prof. Kazimieras Pukënas (Lietuvos kûno kultûros akademija) Doc. Artûras Razbadauskas (Klaipëdos universitetas) Prof. Guy Simoneau (Marquette universitetas, JAV) Doc. Saulë Sipavièienë (Lietuvos kûno kultûros akademija) Prof. Zbigniew Úliwiñski (Lodzës reabilitacijos klinika, Lenkija) Prof. Albertas Skurvydas (Lietuvos kûno kultûros akademija) Prof. Arvydas Stasiulis (Lietuvos kûno kultûros akademija) Dr. Bronius Špakauskas (Kauno medicinos universiteto klinikos) Doc. Ligija Švedienë (Klaipëdos universitetas) Redaktorės
fatcat:t2lfjcq72zcojoc4y4yqf2jdj4