DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

Joanna Beata WYPORSKA-FRANKIEWICZ, Ewa CISOWSKA-SAKRAJDA
2022
Prowadzone rozważania koncentrują się wokół zagadnień związanych z dostępem do informacji publicznej w kontekście bezpieczeństwa państwa. W tekście omówiono zagadnienia takie jak: pojęcie i znaczenie informacji publicznej oraz bezpieczeństwa państwa, rolę prawa do informacji publicznej, problematykę kolizji prawa do informacji publicznej i innych konstytucyjnych praw i wolności, a także istotę bezpieczeństwa informacji publicznej. Na tym tle podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy
more » ... zyjęte przez ustawodawcę rozwiązania w zakresie dostępu do informacji publicznej, realizujące zasadę jawności, nie stwarzają przypadkiem nadmiernych zagrożeń dla funkcjonowania państwa, w tym dla jego bezpieczeństwa.
doi:10.34752/2022-e278 fatcat:assxzehjebhidpsc6hluduscey