Evangeliet om Guds nåde i religionsfenomenologisk lys

Arild Romarheim
2020
av ARILD ROMARHEIM maet i det Nye Testamente» (s. 157) og «den viktigste av aile dogmer» (s. 158) ender det i forholdsvis vage og ufllllstendige formuleringer, som n~r han f. eks. taler om at Guds kjrerlighet blir ftpenbar i Kristi medfplelse og lidelse (s. 158). Det spprs om ikke mye av den inter-religipse tenkemftte vi har i vftr tid hen-.gel" sammen med nettopp dette: Manglende SYIl for selve evangeliets karakter. Det samme rna cUer Val" mening ogsa sics am professor Alv Krageruds bok
more » ... ket og religionen» (holdt som foredrag i Norsk Rikskringkasting 1969). Hele hans fremstilling gar ut pa ft gi et inn hold til begrepet «religion», som han s~ker ft kvalifisere ut fra savel kristendommen sam andre religioncr, ag. syncs det, ut fra mottoet «det er intet nytt under solen» (s. 51). Han bestreber seg pft ft pftvise aile likhetspllnktene, men gir etter vftr mening [or lite akt p~evangeliets kjerne. Gjennom denne popllirervitenskapelige radioserie er den inter-religipse tenkemftte blitt enda mer alminnelig blant det norske folk. Vi m~ter denne holdning straks vi samtaler med ikke-kristne om religion. De skj0nner ikke hvorfor evangeliet er noe spesielt eller hvor[or det skal drives misjon blant troende av andre religioner. Og om vi ikke kan svare pft denne utfordring, om vi ikke kan peke pit en egenart ved evangeliet som setter det i en srerstilling, sft vii det bli svrert vanskelig ft fa mennesker av i dag til~ta et avgjort standpunkt for kristen tro, da blir det vanskelig It drive misjon Mde ute og hjemme. Da synes den eneste rerlige konsekvens a mhte bli at vi s!tItter oss til den inter-religiflse tenkemftte som griper mer og mer om seg i vftr tid. Det skulle derfor vrere av vital interesse ft sette det bibelske evangeliet om Guds nftde inn i et religionsfenomenologisk perspektiv. Spprsmftlsstillingen blir da: I hvilken grad fremtrer Bibelens budskap som noe unikt og i hvilken grad kan det henvises til religionsfenomenologiske paralleller? Vi vii fors~ke ft la fremstillingen [oregft pft det religionsfenomenologiske plan, og sammenlikne kristendommens ide-innhold med andre religioners ide-innhold. Det er viktig at den teologiske problemstilling (om sannhetsgehalten i de fremmede reli-
doi:10.48626/ntm.v26i4.2943 fatcat:tesl3qwk4zatta5plo4tlfmnyq