The Evaluation Of Ventrikular Function Of Newly Diagnosed Idiopatic Generalized Epileptic Children With Tissue Doppler Imaging

Ceren Yılmaz, Önder Doksöz, Aycan Ünalp, Timur Meşe, Utku Karaaslan
2018 Journal of Dr Behcet Uz Children s Hospital  
ÖZ Amaç: Epileptik deşarjlar santral otonomik alana yayılarak, vital kardiyak fonksiyonlar üzerindeki normal otonomik kontrolü değiştirebilir. Biz de çalışmamızda, yeni tanı almış ve henüz tedavi başlanmamış idiopatik jeneralize epilepsili çocuk hastalarda sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarının doku doppler görüntüleme (DDG) ile değerlendirilmesini amaçladık. Yöntem: Çalışmaya 1981 ILAE sınıflamasına göre yeni tanı almış ve henüz tedavi başlanmamış idiyopatik jeneralize epilepsili yenidoğan
more » ... önemi hariç 1 ay-18 yaş arası 31 çocuk alındı. Kontrol grubu ise yaş ve cinsiyet bakımından bu hastalara benzer 29 sağlıklı çocuktan oluşturuldu. Olguların transtorasik iki boyutlu ve Doppler ekokardiyografik incelemeleri yapıldı. Bulgular: Olguların yaş ortalaması 7,42 (3,52) yıl olarak saptandı. Olgu ve kontrol grupları arasında konvensiyonel ekokardiyografi ile değerlendirilen değişkenler arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Olgu ve kontrol grubunun DDG ile yapılan sağ ventrikül ölçümlerinde izovolemik kontraksiyon zamanı (İVKZ) hasta grubunda kısa bulundu ve hasta ile kontrol grubu arasında İVKZ yönünden karşılaştırıldığında değerlerin istatiksel olarak anlamlı olduğu görüldü. Olgu ve kontrol gruplarında ölçülen medial duvar annulus sistolik tepe akım hızları arasındaki fark (p<0,05) ve izovolemik kontraksiyon zamanları arasındaki fark (p<0,05) anlamlı bulundu. Ölçülen bu parametreler sistolik fonksiyonları göstermekle birlikte, IVKZ düşüklüğünün sistolik disfonksiyon olarak yorumlanabilmesi için daha kapsamlı çalışmalara gereksinim vardır. Sonuç: Sonuçta, hasta grubunda sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu saptanmamış olmakla birlikte, hastalarımızın yaş ortalamasının küçük, tanı alma süresi ve nöbet sıklığının az olmasının hastalarımızda henüz diyastolik fonksiyonlarını etkilememiş olabileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle çocuklarda epilepsinin diyastolik fonksiyon üzerine etkilerini göstermek için özellikle dirençli epilepsili çocuklarda olmak üzere, daha fazla hasta sayısı ile daha uzun süreli geniş kapsamlı çalışmalara gereksinim vardır. Anahtar kelimeler: İdiyopatik epilepsi, diyastolik fonksiyon, doku Doppler görüntüleme ABSTRACT Objective: Epileptic discharges spread all over central autonomic area, and may alter normal autonomic control over vital cardiac functions. In our study we aimed to evaluate left ventricular diastolic function of the yet untreated patients with newly diagnosed idiopathic generalized epilepsy using tissue Doppler imaging (TDI). Methods: Thirty-one yet untreated patients aged 1 month-18 years who were newly diagnosed as idiopathic generalized epilepsy based on 1981 ILAE classification were included in the study. Control group consisted of age-, and gender-matched 29 healthy children. Transthoracic twodimensional and Doppler echocardiographic examinations of the patients were performed. Results: Median age of the cases was 7.42 (3.52) years. There were not significant differences between patients and control groups as assessed with conventional echocardiographic variables (p>0.05). Right ventricular isovolumic contraction times (IVCTs) of the case and control groups were estimated with tissue Doppler imaging, and shorter IVCTs were found in the patient group. A statistically significant difference existed between the patient, and the control groups in terms of IVCT values. Differences between the measurements of systolic peak velocities of the medial wall of the annulus, and also between IVCT values (p<0.05) were significant in case and control groups. More comprehensive studies should be conducted to interpret lower IVCT values regarding systolic dysfunction, Conclusion: In conclusion, diastolic dysfunction was not detected in the patient group, we think that diastolic functions of our patients may not yet altered because of smaller mean age of our newly diagnosed patients with longer time intervals between seizures. Therefore more comprehensive, and long-term studies with greater number of drug-resistant epileptic children should be conducted to show the effect of epilepsy on diastolic function in children.
doi:10.5222/buchd.2018.023 fatcat:uxmlbl7o5zakjiznqlpweo4mom