SPORCULARIN VÜCUT HİDRASYON DURUMUNUN BELİRLENMESİNDE FARKLI İKİ İDRAR ÖLÇÜM YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Erkan DEMİRKAN, Mitat KOZ, Cengiz ARSLAN, Gülfem ERSÖZ
2009 Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi  
ÖZ Bu çalışmada veteriner hekimlikte sıklıkla kullanılan hücre sayımı temel prensipli ve amperometrik yöntem ile ölçüm yapan iki farklı hematokrit ölçüm tekniğinin karşılaştırılması amaçlandı. Farklı etiyolojileri bulunan her iki cinsiyetten toplam 84 neonatal ishalli buzağı çalışmaya dahil edildi. Hematokrit ölçümleri için buzağılardan lityum heparin içeren kan gazı enjektörlerine ve tüplere kan örnekleri, toplamda 4 ml olacak şekilde alındı. Hematokrit ölçümleri için Abacus Junior Vet 5 kan
more » ... Junior Vet 5 kan sayım cihazı ve Irma Truepoint kan gazı analiz cihazından yararlanıldı. Linear regresyon analizi ve pearson korelasyonu sonuçlarına göre hematokrit ölçümlerinden elde edilen verilerin her iki ölçüm tekniği arasında r=0.90 (p<0.000) düzeyinde pozitif yönde korelasyona sahip olduğu, ancak iki test tekniğinin ortalama değerleri arasında istatistiksel yönden farklılıkların bulunduğu belirlendi. Passing-bablok regresyon analizinde ise y= 0.88x+1.81 denklemi elde edildi. Çalışma sonuçlarına göre, klinikte yoğun şekilde yapılan hematokrit ölçümlerinin değerlendirilmesinde her iki ölçüm tekniğinden yararlanılabileceği ancak iki ölçüm metodu arasında farklılıkların bulunmasına bağlı olarak hasta hayvanlarda şüpheye düşüldüğü durumlarda klasik santrifüj yöntemine dayalı mikrohematokrit ölçümlerinin yapılması gerektiği sonucuna varıldı. ABSTRACT In this study, it was aimed to compare two different hematocrit measurement techniques which are commonly used in veterinary medicine by cell count, and amperometric method. A total of 84 neonatal diarrheic calves from both sexes with different etiologies were included in the study. For hematocrit measurements, blood samples (4 ml) were taken to blood gas injectors and tubes containing lithium heparin from calves. The Abacus Junior Vet 5 whole blood cell counter and Irma True Point blood gas analyzer were used for hematocrit measurements. According to the results of linear regression analysis and Pearson correlation, it was determined that the data obtained from the hematocrit measurements had positive correlations between r = 0.90 (p <0.000) between the two measurement techniques, but statistically significant differences were found between the mean values of the two test techniques. In Passing-bablok analysis y= 0.88x+1.81 equation was found. According to the results, both measurements can be utilized in assessing hematocrit measurement, but in case of the difference between the two measuring methods, it was concluded that suspected cases should be made based on the conventional measurement microhematocrit centrifugation. KAYNAKLAR Anonim.http://www.beckman.com/products/inst rument/partchar/technology/coulterprincipl e.asp. Erişim tarihi: 30.10.2017. Bamberg R, Gwyn T, Miller J, Thompson M, Transou P. The effects of overanticoagulated blood on hematocrit values by the microcentrifuge method.
doi:10.1501/sporm_0000000159 fatcat:tc7l455ppjb2dknbt4vsciipcu