The Efficacy and Reliability of Capsulovitrectomy for Posterior Capsule Opacification

Handan Bardak, Yavuz Bardak
2015 Türk Oftalmoloji Dergisi  
Amaç: Katarakt ameliyatı sonrası gelişebilen arka kapsül kesafetinde (AKK), kapsülovitrektomi (KV) ameliyatının etkinliği ve güvenilirliğinin araştırılması. Ge reç ve Yön tem: Bu retrospektif çalışmaya; 2009 Ocak ile 2013 Haziran tarihleri arasında AKK tanısı alan, Nd:YAG lazer kapsülotomi tedavisinden yararlanamayan 30 hastanın 32 gözü dahil edildi. Pars plana veya limbal KV ameliyatı, katarakt ameliyatından en az 6 ay sonra yapıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan 30 hastada K/E oranı 17/13,
more » ... ama yaş 44,7 yıl (4,00-71,00 yıl) idi. Hastaların katarakt ameliyatı öncesi tanıları; 8 göz (%25) pediatrik katarakt, 15 göz (%46,87) komplike katarakt [12'si (%37,5) diabetik -vitrektomize, 3'ü (%9,37) üveit sekeli] ve 9 göz (%28,13) senil katarakt olarak saptandı. Ameliyat öncesi düzeltilmiş görme keskinlikleri (DGK) ortalama 1,34±0,71 (0,56-2,50), ameliyat sonrası 6. ay DGK ortalama 0,37±0,19 (0,00-0,70) (LogMAR) olarak saptandı. Ameliyat öncesi ve sonrası 6. aydaki DGK değerleri anlamlı olarak farklıydı (p=0,01, eşleştirilmiş t test). KV ameliyatı sonrası 6. ayda bütün gözlerde DGK artmıştı. Sonuç: Katarakt ameliyatı sonrası gelişebilen AKK'da, Nd:YAG lazer kapsülotomiden yararlanamayan hastalarda KV ameliyatı, etkin ve güvenilir bir tedavi yöntemidir. (Turk J Ophthalmol 2015; 45: 1-4) Anah tar Ke li me ler: Arka kapsül kesafeti, kapsülovitrektomi Objectives: To investigate the efficiency and reliability of capsulovitrectomy (CV) for posterior capsule opacification (PCO) following cataract operation. Ma te ri als and Met hods: In this retrospective study, we included 32 eyes of 30 patients with PCO between January 2009 and June 2013 and could not get effective Nd:YAG laser treatment. Pars plana or limbal CV operations were performed at least 6 months after the cataract operation. Re sults: In these 30 patients, female/male ratio was 17/13 and average age was 44.7 years (4.00-71.00 years). Diagnoses before the cataract operation were as follows: pediatric cataract in 8 eyes (25%), complicated cataract in 15 eyes (46.87%) [diabetic vitrectomy in 12 eyes (37.5%), uveitis in 3 eyes (9.37%)], and senile cataract in 9 eyes (28.13%). The mean corrected visual acuity (CVA) before the CV operation was 1.34±0.71 (0.56-2.50), whereas it was 0.37±0.19 (0.00-0.70) (Log MAR) 6 months after CV. There was a significant difference (p=0.01 paired t-test) between preoperative and postoperative 6-month CVA. At postoperative 6 th month, CVA was seen to increase in all eyes. Conclusion: CV operation is an efficient and reliable method in PCO following cataract operation for those who cannot get effective Nd:YAG laser treatment. (Turk J Ophthalmol 2015; 45: 1-4)
doi:10.4274/tjo.97769 fatcat:4bgm6ha4a5g4plt3m2fs46nqfm