MD-SVM: a novel SVM-based algorithm for the motif discovery of transcription factor binding sites

Jialu Hu, Jingru Wang, Jianan Lin, Tianwei Liu, Yuanke Zhong, Jie Liu, Yan Zheng, Yiqun Gao, Junhao He, Xuequn Shang
2019 BMC Bioinformatics  
doi:10.1186/s12859-019-2735-3 fatcat:5nxu74qsavcyhoyi36vgjhx6eq