Beyhakî'nin Şuabü'l-Îmân'daki Ahlaki Yaklaşımı: Beyhakî'nin Şuabü'l-Îmân'ı ile es-Sünen ve Halîmî'nin Şuabü'l-Îmân Eserinin Mukayesesi Üzerine Bir İnceleme

Mohamad Anas SARMINI
2020 e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)  
Beyhakî'nin Şuabü'l-Îmân'daki Ahlaki Yaklaşımı: Beyhakî'nin Şuabü'l-Îmân'ı ile es-Sünen ve Halîmî'nin Şuabü'l-Îmân Eserinin Mukayesesi Üzerine Bir İnceleme Öz Bu çalışma, ahlak problemi bağlamında Beyhakî'nin eserlerinde "sünen" ve "şuab" kavramlarını incelemeyi hedeflemektedir. Bu inceleme, Beyhakî'nin mezkûr iki kavrama yaklaşımındaki hadis ve felsefe metoduna yönelik okumalarla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öncelikle es-Sünen ve Şuabü'l-îmân eserlerinin yapısı, metodu ve aralarındaki
more » ... aralarındaki farklılıklar değerlendirilmiştir. Öte yandan Beyhakî'nin Şuab'da ahlaki değerlerin tasvirindeki metodu incelenmiş ve müellifin bu eseri, Halîmî'nin Şuab'ı ile karşılaştırılmıştır. Ardından Beyhakî'nin Şuab'da ahlakî ve felsefî yaklaşımından hareketle eserdeki ahlak teorisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda mesuliyet, ilzâm ve ceza ile fezâilin zarûriyyâttan mı kemaliyâttan mı olduğu meseleleri özel olarak ele alınmıştır. Son olarak çalışmada Beyhakî'nin iki eserindeki hadis yaklaşımı incelenmiş ve muhteva farklılığı sebebiyle müellifin metodunda bir
doi:10.26791/sarkiat.667802 fatcat:cxwyqee5pvdn3oy3qgsaw5jgpa