Electrospun poly(lactic-co-glycolic acid)/halloysite nanotube composite nanofibers for drug encapsulation and sustained release

Ruiling Qi, Rui Guo, Mingwu Shen, Xueyan Cao, Leqiang Zhang, Jiajia Xu, Jianyong Yu, Xiangyang Shi
2010 Journal of Materials Chemistry  
doi:10.1039/c0jm01328e fatcat:bkqc6mocqje7lecm3d5j3vcek4