Correlation Filter with Motion Detection for Robust Tracking of Shape-deformed Targets

Chengyuan Liu, Jianglei Gong, Jiang Zhu, Jinxin Zhang, Yunyi Yan
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.2993777 fatcat:ieyq66amefe5tdeihuexvmcdku