Η σλαβική εποίκηση στην Πελοπόννησο με βάση τα σλαβικά τοπωνύμια [article]

Μιχάλης Κορδώσης, University Of Ioannina
2021
Η φυγή τω ν κατοίκων της Πελοποννήσου καί το ΐδί,ο διάστη μα των 218 ετώ ν άναφέρονται καί σέ αύτόγραφο σχόλιο του Κ αισαρείας Ά ρ έ θ α 1. 'Η ομοιότητα του σχολίου μέ τό αντίστοιχο χωρίο του Χρονικού είναι εντυ π ωσιακή. Είναι βέβαιο π ώ ς τά δυο κείμενα, άν δεν προήλθαν άπό τό 1. Βλ. J. Koder, Arethas von Kaesaria u nddie sogenannte C hronikvonM onemvasia; JOB 25(1976) 75 κ.έ., ό όποιος εκφράζει τή γνώμη οτι συντάκτης τοϋ Χρονικού ήταν 6 ίδιος ό Άρέθας. 2. Γιά τήν αξιοπιστία τοϋ Χρονικοΰ
more » ... α τοϋ Χρονικοΰ έχουν εκφραστεί άμφιβολίες. Βλ. J. D ujcev, ό.π., σ. X III κ.έ., οπου είναι συγκεντρωμένες δλες σχεδόν οί άπόψεις των μελετητών. 'Ι διαίτερα ή φυγή των κατοίκων τής Πάτρας στο Ρήγιο τής 'Ιταλίας μαζί μέ τον έπίσκοπό τους καί ό έπαναπατρισμός τους, μετά άπό 218 χρόνια, έχει προκαλέσει πολλές αντιρρήσεις. 'Άλλοι άπορρίπτουν τελείως τήν είδηση αύτή, ένώ άλλοι δέχονται ότι ή φυγή καί ή έπιστροφή των κατοίκων τής ΙΙάτρας πρέπει νά χρονολογηθεί στον IT αιώνα. Έ ν πάση περιπτώσει στά πρακτικά τής Ζ ' οικουμενικής συνόδου τοϋ 787 τό ονομα τοϋ έκπροσώπου τής έπισκοπής Πατρών, μοναχοΰ 'Ιωάννη, βρίσκεται άνάμεσα στά όνόματα των έπισκόπων τοϋ Ρηγίου καί τής Κατάνης (J. Darrouz.es, Listes episcopates du concile de Nicee (787): REB 33 (1975) 62. Επίσης, κατά τον Η ' καί τόν Θ' αιώνα οί σχέσεις των δύο πόλεων πρέπει νά ήταν στενές, άν λάβουμε ύπόψη ότι στήν Πάτρα κατέφευγαν συνήθως έκεΐνοι πού έξαιτίας τοϋ άραβικοΰ κινδύνου έγκατέλειπαν τήν Καλαβρία. (Vita S. Eliae Spelaeotae abbatis, AASS Σεπτέμβριος III, σ. 856: «Έ π ειτα Ικτίνος έπινοίας καί θεοφανείας ή των Ίσμηλιτών διαπόντιος ϊλευσις καί θεηλασία τοΐς μακαρίοις έδηλοΰτο. Τοιαύτης ήξιωμένοι χάριτος, τόν έξ εκείνων έκκλίνοντες κίνδυνον μέχρι των ούν Πατράων έκ Ρηγίου άπέπλευσαν».
doi:10.26268/heal.uoi.10325 fatcat:jwurnnjfyjberlirzdjngubyc4