Coded Caching with Heterogenous Cache Sizes [article]

Sinong Wang, Wenxin Li, Xiaohua Tian, Hui Liu
2015 arXiv   pre-print
We investigate the coded caching scheme under heterogenous cache sizes.
arXiv:1504.01123v3 fatcat:4hrfxah4gfeithhppkwmeefoxa