The actual state and problems in neurology training at hospital
神経内科教育の実態と課題:研修病院

Toshio Fukutake, Yoichiro Hashimoto, Takayuki Taniwaki, Itaru Toyoshima, Takahiro Amano, Masashi Aoki, Fumihito Yoshii, Takashi Inuzuka, Jun-ichi Kira
2014 Rinsho Shinkeigaku  
doi:10.5692/clinicalneurol.54.341 pmid:24807281 fatcat:z7ilap5dmvbhlmukowof36fdue