Grense vir die taalwetenskap aan die hand van 'n gegewe raamwerk

P. S. De Bruyn
1983 Koers : Bulletin for Christian Scholarship  
In o rd e r to stu d y a su b jcct with all its facets w ill im ply, in liguistics, that c o n texts also have to b e taken into account. In o rd e r to give a fu ll account o f language as a m eans o f com m un ication o n e also has to pay attention to the use of language. This has the result that th e language (sp e e ch ) act has to b e stu d ie d carefu lly by th e linguist, b eca use it in vo lves th e correla tio n am ong sp ea ker, au d itor and utterance in language-in-usage. Daar word
more » ... verlrek van die volgende definisie van Duvenage (1981: 29) om te probeer vasstel waar en, indien wel, hoe grense vir die taalwetenskap aan te dui is: " 'n Christelike wetenskap is die resultaat van die ken-en denk-aktiwiteit van die Christenwetenskaplike wa( in verbondenheid aan sy geloof in C o d Drieenig en sy Woord horn met behulp van gepaste metodes rig op 'n bepaalde o n d e rso e k g e b ie d as o n d e rd e e l van d ie sk e p p in g sw e rk lik h e id , met die doel om te kom tot 'n afgeronde, gefundeerde, sistematieseen betroubaregeheel van kennis wat die o n d e rso e k g e b ie d in sy ko n te ks m et d ie h e le sk e p p in g s w e rk lik h e id b eskryf, verstaan en verklaar, en wat aan d ie b e h e e rsin g van d ie sk e p p in g diensbaar is" . Die definisie is omvangryk en betrek baie komponente. Slegs enkeles daarvan word hier op die voorgrond geplaas en as vertrekpunt gebruik. Die res daar van bly belangrik maar word nie hier pertinent in die kalklig geplaas nie. Die aandag word hier toegepits op die wetenskaplike met sy oortuiging en sy denkraamwerke, so ver as die ondersoekgebied binne die konteks van die groter werklikheid val. As daar na denkraamwerke vir die taalkunde gekyk word, is die TGG onder andere baie prominent. Dit is algemene kennis dat die TGG verskeie aanpassings gemaak het om 'n geskikte plek vir die semantiese komponent te vind. Dit is 'n wysiging waarvoor daar begrip is. Selfs Chomsky (1977:102) sê. "... we should like the syntactic framework of the language that is iso lated and exhibited by (he grammar to be able to support semantic descrip tion, and we shall naturally rate more highly a theory of formal structure that leads to grammars that meet this requirement more fully" . Koen, 48(2) 1983
doi:10.4102/koers.v48i2.974 fatcat:ncvi6rpnf5d5lifeb4jasexox4