Pernicious anemia-induced ischemic stroke associated with good outcomes after mechanical thrombectomy: A case report

Sho Murase, Yoshinori Maki, Masao Fukumura, Yuzo Kuroda, Yasufumi Gon, Kazutomo Nakazawa
2021 Nosotchu  
doi:10.3995/jstroke.10870 fatcat:mz2gj3clibgxhlm6oc6jcdrcuq