Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne: Akademia Leona Koźmińskiego, cop

I Warszawa, J Kurowska, K Suligowski
2008 unpublished
B iu let y n E B IB , n r 3 (1 30)/ 2 01 2, Bibliomet ria w bibliotekach Dz i a ł a r t yk uł y te m a t ycz ne 1 Aleksandra Zawadzka Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Publikacje doktorantów w analizie bibliometrycznej jednostki? Wstępne rozpoznanie problemu Streszczeni e: Zgodnie z obowiąz ującym w Polsce prawem dok toranci mają status studentów studiów III stopnia, jednak wiele z ich obowiązk ów pok rywa się z tymi nałożonymi na pracownik ów nauk owych. Dot yczy to również obowiązk u
more » ... ież obowiązk u publik owania-aby przedłożyć rozprawę dok torsk ą dok torant powinien wyk azać się pewnym dorobk iem. Zgodnie z nowelizacją ustawy o szk olnictwie wyższym za dok torat będzie można uznać nawet serię art yk ułów na k onk retny temat. Do tego jednak potrzebna jest znajomość całości dorobk u publik acyjnego dok toranta. W oficjalnych statystyk ach istnieją wyłącznie dok toraty, rejestrowane w bazach OPI i wydawnict wach statystycznych. Liczba obronionych dok toratów to jeden z tych wsk aźnik ów, który opisuje uczelnię, daje możliwość porównania jej wartości i pozycji wśród innych uczelni tego samego typu. Porównanie liczby dok toratów do t wórczości w trak cie st udiów dok toranck ich stanowi jednak odrębne zagadnienie. Podejmowany problem badawcz y będzie obejmował analizę wynik ów uzysk anych w najnowszym zagranicznym badaniu dotycząc ym działalności publik acyjnej dok torantów (wobec brak u tak owych w P olsce) oraz próbę odpowiedzi na pytanie, czy w polsk ich warunk ach istnieje potrzeba i możliwość podjęcia analizy bibliometrycznej publik acji dok torantów. Słowa kluczowe: analiza dorobk u, bibliometria, dok toranci Rejestracja dorobku publikacyjnego prowadzona przez uczelnie wyższe dotyczy przede wszystkim dokonań pracowników i opiera się na założeniu, że treści te są tworzone wyłącznie przez pracowników naukowych zatrudnionych na etacie. W środowisku akademickim istnieje jednakże grupa osób, która także współtworzy wiedzę, choć jest też jej odbiorcą. Są to doktoranci. Młodzi ludzie, którzy zdecydowali się podjąć kształcenie na III poziomie. W Polsce badania związane z tą grupą należą do rzadkości i tak naprawdę realizowane są od niedawna. Podejmują je pracownicy naukowi 1 , ale odnaleźć można również głosy samych doktorantów: powstały fora skupiające doktorantów np. na serwerze Agora SA, w portalu popularnego miesięcznika "Forum Akademickie" znajduje się "Doktorancka tablica informacyjna", w tym samym miejscu można też odnaleźć szereg artykułów poświęconych przede wszystkim dniu dzisiejszemu doktorantów. Sami doktoranci omawiają swoje sprawy na konferencjach i spotkaniach organizowanych lub współorganizowanych przez Krajową Radę Doktorantów i samorządy doktoranckie na poszczególnych uczelniach 2. Problematyka studiów doktoranckich przedstawiana w publikacjach koncentruje się na ich 1 GÓRNIEWICZ, J., MACIE JEWSKA, M., MIZEREK, H. (red.). Oferta eduk acyjna studiów dok toranck ich a zapotrzebowanie na wysok o k walifik owaną k adrę w różnych sek torach gospodark i : raport z badań. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych, 2006. ISB N 83-87643-69-6; DĄB ROWA-SZEFLER, M., SZTAB IŃSK I, P.B. Model k ształcenia dok torantów: wniosk i z badań. Warszawa: Centrum Badań Polityki Nauk owej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, 2008. ISB N 978-83-927745-0-1. 2 KUĆMIE ROWSKA, B., SOSNOWSKA A. (red.). Model funk cjonowania studiów dok toranck ich w Polsce a możliwości jego realizacji w istniejącym stanie prawnym: Ogólnopolsk a Konferencja Dok torantów,red.). Model funk cjonowania studiów dok toranck ich: dok toranci a obszary gospodarcze-szanse i zagrożenia ws półprac y: Ogólnopolsk a Konferencja Dok torant ów, Warszawa, 18-20 czerwca 2010. Kraków: Wydawnictwo Libron, cop. 2011. ISB N 978-83-62196-26-5. B iu let y n E B IB , n r 3 (1 30)/ 2 01 2, Bibliomet ria w bibliotekach Dz i a ł a r t yk uł y te m a t ycz ne
fatcat:x4dxpzhlrbgttiddlook5a5txm