Od Komitetu Redakcyjnego

Dariusz Seweryn
2019 Annales de Lettres et Sciences Humaines  
Kontestowanie historii literatury, stanowiące autoidentyfikacyjną sygnaturę "nowoczesnej" humanistyki w domenie literaturoznawstwa i wypływające z pozanaukowych na ogół motywacji, spektakularnych efektów dotąd nie przyniosło -historia literatury tudzież innych sztuk prosperuje nie najgorzej, z czego prezentowany zeszyt "Roczników Humanistycznych" korzysta i czemu zarazem daje, choćby uboczne i wyrywkowe, poświadczenie. Jak sugeruje formuła tytułowa, główny materiałowo-tematyczny układ
more » ... a wyznacza syzygia oświecenia i romantyzmu, uwikłana, nie tylko na gruncie kultury polskiej, w opozycję między optyką przełomu a perspektywą historycznokulturowego continuum. Toteż w zeszycie znalazły się rozprawy odnoszące się bezpośrednio do fazy pomiędzy prądami estetycznymi dojrzałego oświecenia a samoświadomym romantyzmem, jedna zorientowana bardziej teoretycznie, dotycząca samego terminu preromantyzm (Paweł Pluta, Dlaczego preromantyzm? Literatura przełomu XVIII i XIX stulecia w terminologii historyka literatury), druga skupiona na pojedynczym dziele operowym, niemniej również zmierzająca do pojęciowych uogólnień (Alina Borkowska-Rychlewska, "Zamek na Czorsztynie" Karola Kurpińskiego -romantyczność in statu nascendi?). Niezależnie od autonomicznej wartości merytorycznej, w tradycję swobodnej akademickiej wymiany -i konfrontacji -poglądów wpisują się dwa kolejne teksty: pierwszy życzliwie i konstruktywnie analizujący recepcję "krytyki feministycznej" w badaniach nad polskim oświeceniem (Danuta Kowalewska, Wypełnianie szczeliny? O perspektywie feministycznej w refleksji literaturoznawczej nad polskim oświeceniem), drugi będący wyrazem metodologicznego -i społecznegotradycjonalizmu (Grzegorz Zając, Oświeconych nie trzeba oświecać... Refleksje o szkole, powadze czytania i szaleństwie ideologii). DARIUSZ SEWERYN OD KOMITETU REDAKCYJNEGO
doi:10.18290/rh.2019.67.1-1 fatcat:s7uaik2gffbx5m35v35mfmtlwu