Plato on Punishment [book]

Mary Margaret Mackenzie
1981
doi:10.1525/9780520311466 fatcat:hokuagw4ojhytf73nepamvzasq