Potentials for development food tourism in AP Vojvodina in the Republic of Serbia
Potencijali za razvoj turizma hrane u AP Vojvodini u Republici Srbiji

Predrag Vuković, Marija Mosurović-Ružičić
2020 Ekonomika  
The aim of the paper work is to present the concept of food tourism with a special emphasis on potentials for its development in the area of AP Vojvodina in the Republic of Serbia. Special attention is given to presentation of local resources (natural, social, etc.) that are suitable for development food tourism. Also, the paper work points out the importance of tourism events that contribute to the popularization of local culinary specialties, i.e. manifestations that take place in honor of
more » ... lace in honor of food in rural areas, which can and /or already represent the basis for development food tourism. Authors give emphasis in research for possibilities for complementary development different types of tourism based on food which is characteristic for the area of AP Vojvodina and special attention are given on rural tourism development. On that way article showes some guidelines for future development of food tourism in target area. If tourism would be linking with agricultural production, ie. food that is characteristic for the region of AP Vojvodina, a new quality of image of tourist destination would be obtained. Through linking tourism, agriculture, events, food trade, can be start up development of rural areas of AP Vojvodina and it can be one of the possible ways how to slove numerous problems that burdning rural areas of this region nowadays. JEL classification: M31, M37, Q13. ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА ХРАНЕ У АП ВОЈВОДИНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Апстракт Циљ рада је представити концепт туризма хране са специајним нагласком на потенцијале његовог развоја у подручју АП Војводине у Републици Србији. Посебна пажња посвећена је представљању локалних ресурса (природних, друштвених, итд.), који су погодни за развој туризма хране. Такође, рад истиче важност туристичких догађаја који доприносе популаризацији локалних кулинарских специјалитета, тј. манифестација које се одржавају у част хране 1 P. 77-92 ©Друштво економиста "Економика" Ниш http://www.ekonomika.org.rs 78 ЕКОНОМИКА у руралним срединама, а које могу и / или већ представљају основу за развој туризма хране. Аутори у истраживању истичу могућности комплементарног развоја различитих врста туризма на основу хране која је карактеристична за подручје АП Војводине, а посебна пажња се посвећује развоју руралног туризма. На тај начин рад приказује неке од смерница за будући развој прехрамбеног туризма у циљном подручју. Ако би се туризам повезивао са пољопривредном производњом, тј. храном која је карактеристична за подручје Војводине, добио би се нови квалитет имиџа ове туристичке дестинације. Повезивањем туризма, пољопривреде, догађаја, трговине храном може се покренути развој руралних подручја у АП Војводини, а то може бити један од начина да се реше бројни проблеми који данас оптерећују рурална подручја.
doi:10.5937/ekonomika2001077v fatcat:uzq47wd4rjgfvncck73zm6dqte