Work function of Cu3Ge thin film

Fan Wu, Nan Yao
2016 Microscopy and Microanalysis  
doi:10.1017/s1431927616009119 fatcat:pyewvbqvfbhanj2zunc2wae76m